Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) ir biedrība, kurā apvienojušās juridiskas personas, lai sekmētu sabiedrisko procesu konsolidāciju un veicinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

 

DNVOAC ir izveidots 1998. gada 29. Janvārī.

 

DNVOAC mērķis ir sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju Latgalē, lai attīstītu nevalstiskās organizācijas, aktivizētu indivīdu un motivētu sabiedrību līdzdarboties, tādējādi veicinot reģiona ilgtspējīgu attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

 

Kopš 2006.gada 1.janvāra, kad Programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” ietvaros DNVOAC (sadarbībā ar Preiļu NVO atbalsta centru) tika piešķirts statuss Latgales reģiona NVO Resursu centrs, biedrība koordinē NVO sektora darbību visā Latgales reģionā, rīkojot informatīvās dienas, seminārus, apmācības, veidojot datu bāzi un stiprinot sadarbību starp NVO un pašvaldībām, kā arī stiprinot izpratni par pilsonisko sabiedrību, integrāciju, sadarbību un iesaistot iedzīvotājus sev nozīmīgu jautājumu risināšanā.

 

Lai veidotu saikni ar sabiedrību, DNVOAC katru gadu rīko informācijas dienas dažādās reģiona vietās, kurās tiek piedāvāts iepazīties ar jaunāko informāciju par DNVOAC programmām un aktivitātēm, izsludinātajiem projektu konkursiem. Kā nozīmīgu grupu uzsverot Latgales MT biedrības.

 

DNVOAC  ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2003.-2004. gadā iniciēja Dienvidlatgales mazākumtautību koalīcijas izveidi.

 

Kopš 2014.gada biedrība realizē LR Kultūras ministrijas un DNVOAC savstarpēji noslēgto līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā, kura ietvaros 5 gadu laikā izsludināti 5 reģionālie regrantēšanas konkursui, kuros iesniegti un izvērtēti vairāk kā 250 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti ap 90 pieteikumi, tostarp vairāk kā 30 mazākumtautību biedrību projektu pieteikumi.

 

No 2012. līdz 2015.gadam sadarbībā ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika" tika realizēti divi Sabiedrības integrācijas fonda projekti „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” un "Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā", kuru ietvaros notika virkne pasākumu, lai stiprinātu Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas, sadarbotos ar Latgales skolām bērnu un jauniešu sociālo problēmu risināšanai.

 

Ar KM atbalstu un sadarbībā ar reģionu NVO centriem, DNVOAC ir nodrošinājis Latgales MT NVO pārstāvju dalību Mazākumtautību forumos Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā, kā arī KM Reģionālās NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konferencēs (2014.-2017.g.) Valmierā, Kuldīgā, Jelgavas novadā un Daugavpilī.

 

2015.gada oktobrī DNVOAC koordinators piedalījās Kultūras ministrija (KM) un Vācijas vēstniecības Rīgā rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (Vācija), kur par migrācijas situāciju Vācijā un darbu ar mazākumtautībām notika vairākas tikšanās gan federālajā un pašvaldību, gan pilsoniskajā līmenī.

 

2015.gadā DNVOAC sadarbībā ar biedrību “Latvijas sarkanais krusts” īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana”, tā ietvaros Rēzeknē un Daugavpilī notika mērķgrupas projektspējas apmācības, kuru rezultātā tika finansiāli atbalstīta divu labāko projektu ideju īstenošana.

 

DNVOAC sadarbībā ar Daugavpils MT biedrībām 11.03.2016. gadā Daugavpilī rīkoja “Mazākumtautību forums 2016”, kura laikā tika parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorands (parakstīja 64 NVO, (t.sk. 6 MT)). Forumā piedalījās vairāk kā 120 dalībnieki no visas Latvijas.

 

2016.gadā tika īstenots KM iepirkuma līgums “Par mazākumtautību kultūru festivāla organizatoriski tehniskais nodrošinājums” (Nr.: 2.5.-15-6). Laika periodā no 1. līdz 3. jūlijam Daugavpilī un 10 Latgales reģiona pašvaldībās norisināsies Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu sietu), ko organizēja DNVOAC sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils domi, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Eiropas Minoritāšu centru (no Vācijas). Par pasākuma kvalitatīvo norisi KM Latvijas mazākumtautību forumā Jelgavā rīkotājiem pasniedza pateicības rakstu (Pielikums Nr.:8). (Vairāk par festivālu skat. pielikumā Nr.:4). Festivāla norisei papildus tika piesaistīts finansējums (vairāk kā 50 000 EUR) no Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas, Latvijas Nacionālā Kultūras centra, Daugavpils pilsētas domes u.c.

 

2017.gada 5.maijā (Rēzeknē) un 6.maijā DNVOAC bija KM “Tautu forums Daugavpilī” tehniskā nodrošinājuma īstenotājs, (iepirkums Tautu  foruma organizatoriski tehniskais nodrošinājums” Nr: KM/207/8), kura laikā Tautu foruma vairāk kā simts dalībniekiem tika nodrošināta nakšņošana, loģistikas pakalpojumi un daļēji, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, arī saturiskās aktivitātes.

 

No 2017.gada novembra līdz 2018.gada augustam DNVOAC sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu īstenoja projektu "Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm", kurā iesaistīja aptuveni 210 Latgales reģiona jauniešus, tos mudinot iepazīt, apzināt un izcelt dabas vērtības reģionā. Projekta ietvaros notika dažādas aktivitātes: foto konkurss ceļojošās foto izstādes izveidošanai,  Online kartes izveidošana, kā arī jauniešu reģionālā diskusija Daugavpilī, divu dienu ekspedīcija Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas” un vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa “Daugavas lokiem” kopā ar vides gidiem.

 

No 2018.gada februāra līdz septembrim tika īstenots projektu “Latgales reģiona mazākumtautību biedrību līdztiesības un sadarbības stiprināšana, ko finansiāli atbalstīja ASV vēstniecība. Projekta ietvaros notika 7 projektspējas veicinošas apmācības 6 Balvos, Rēzeknē, Preiļos, Daugavpilī. Kā nozīmīgs projekta darba rezultāts ir izveidotā un DNVOAC mājas lapā ieintegrētā interneta vietne www.m.nvoc.lv, kas kļuvusi par Latgales mazākumtautību biedrību informācijas aprites platformu, kurā tiek apkopota aktuālākā informācija par reģionā esošajām mazākumtautību biedrībām un to veikumu.

 

Šobrīd DNVOAC īsteno (līdz 2019.gada 5.februārim) JSPA atbalstītu ”Erasmus+” projektu Latgales reģiona jauniešiem “Civis novus”, kura ietvaros notiks 6 lokālie jauniešu forumi un “Kafijas dzeršana ar politiķiem” Balvu, Ludzas, Dagdas, Līvānu, Krāslavas un Daugavpils novados un vislatgales Jauniešu forums Daugavpilī, kuru viens no mērķiem ir apzināt, izanalizēt un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomei iesniegt jauniešu priekšlikumus darbam ar jaunatni un jauniešu iniciatīvu attīstību tuvākajiem pieciem gadiem topošajai Latgales plānošanas reģiona attīstības stratēģijai.

 

Tāpat, līdz 2018.gada beigām DNVOAC paredzēts veikt virkni aktivitāšu Latgales MT NVO izglītošanai, integrācijai un saliedēšanai, piemēram, oktobrī Latgales MT NVO pārstāvjiem u.c. interesentiem ar KM finansiālu atbalstu tiks rīkotas divu dienu apmācības par starpkultūru dialogu, 21.-23.novembrī Rīgā MT biedrības un pašdarbības kolektīvi Rīgā piedalīsies Mazākumtautību forumā, kas pēc DNVOAC aicinājuma notiks Prezidenta pilī.© DNVOAC | Design by W3layouts